BIP Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku.

Data publikacji strony internetowej: 2007-06-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-09-15.

Strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
  2. Na stronach internetowych występują niejasne opisy linków.
  3. Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
  4. Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.
  5. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  6. Dokumenty opublikowane przed datą 31 marca 2020 r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-15

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest asp. Piotr Pawnik,  adres mailowy: dostepnosc@rybnik.kmpsp.gov.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 43 95 832. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku
ul. św. Józefa 4, 44 - 200 Rybnik

 

Budynek i otoczenie

Do budynków Komendy Miejskiej PSP w Rybniku możliwy jest dojazd  ul. św. Józefa. Przy budynku znajduje się parking dla interesantów. Od parkingu do wejścia prowadzi chodnik pokryty kostka brukową.

Budynek posiada wejście umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym z poziomu terenu, bez barier architektonicznych.

Na ścianie budynku przy drzwiach wejściowych znajduje się domofon. Za drzwiami zewnętrznymi znajduje się przedsionek, w którym osoba zainteresowana może zostać przyjęta.

 

Toalety

Na poziomie parteru znajduje się sanitariat dostosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wchodzenie z psem przewodnikiem

Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących

Brak udogodnień.

Udogodnienia dla osób starszych

Brak udogodnień.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi

Brak udogodnień.