Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że w Komendzie Miejskiej PSP w Rybniku prowadzony jest monitoring obiektu oraz niektórych pojazdów służbowych.

1.Administratorem przetwarzającym Pani/ Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Rybniku, przy ul. Św. Józefa 4, tel. 32 43 95 800,email: psp@rybnik.kmpsp.gov.pl.

2.W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: st. kpt. mgr Daniel Hermyt, tel. 32 621 51 80, email: iod@katowice.kwpsp.gov.pl.

3.Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.

4.Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040),  

5.Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych.

8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9.Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:153
Treść wprowadził(a): Dziedzioch S., 2019-09-13 12:37:24
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-04-04 10:09:24